* اطلاعات اوليه بري طراحي و انتخاب آسانسور
  * نقشه ابعاد چاهک
  * جداول اطلاعاتي

 

 

 

    اطلاعات اوليه بري طراحي و انتخاب آسانسور

1 . طراح بايد تعداد ، ظرفيت و نوع (مسافربر ، باربر و ...) آسانسور(های) ساختمان را در مراحل اوليه طراحی ، تعيين نموده و براسا س اطلاعات حاصله و مقررات اين مبحث جانمايي کند. پيش بينی تمهيدات لازم متناسب با شرايط اقليمی بعهده طراح می باشد .

2 . در ساختمانهای بيش از چهار طبقه با حداکثر طول مسير حرکت بيش از 5/10 متر (کف ورودی اصلی تا کف آخرين توقف) تعبيه آسانسور الزامی می باشد (معمولاً بيش از 4 طبقه) .

تبصره : در ساختمانهای غير مسکونی طول مسير حرکت از کف پايين ترين طبقه تا کف بالاترين طبقه محاسبه شود .

3 . در ساختمانهای 8 طبقه يا با طول مسير حرکت 28 متر و بيشتر بايد حداقل دو دستگاه آسانسور پيش بينی شود . حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفيت ، يکدستگاه آسانسور کفايت نمايد .

4 . در کليه ساختمانهای با طول مسير حرکت بيش از 28 متر حداقل يکدستگاه آسانسور مناسب حمل بيمار (برانکارد بر) نيز بايد پيش بينی شود اين آسانسور بايد با علامت مخصوص قابل رويتی مشخص شده و کليه طبقات را سرويس دهد .

5 . در ساختمانهايي که وجود آسانسور يا آسانسورها الزامی می باشد بايد حداقل يکی از آسانسورها قابليت حمل صندلی چرخدار را دارا باشد .

6 . در ساختمان بيمارستانهای بيش از يک طبقه ، وجود حداقل يکدستگاه آسانسور تخت بر اجباری است درصورتيکه سطح شيبدار مناسب وجود داشته باشد اين الزام وجود ندارد .

7 . توضيح اينکه : طراح جهت تعيين بار ترافيکی پروژه نياز است براساس نوع کاربری ساختمان و تعداد دستگاه آسانسور و ظرفيت حمل مسافر آسانسور تعيين و طبق آن در طراحی پروژه منظور نمايد .

تاثيرات آسانسور بر سازه ساختمان  

1 . نيروهای استاتيکی و ديناميکی ناشی از وزن و حرکت آسانسور بايد در محاسبه و طراحی سازه ساختمان مد نظر قرار گيرند .  

2 . تاثيرات ديناميکی ناشی از ارتعاش موتور آسانسور بايد در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور در نظر گرفته شود .

3 . تاثيرات ناشی از ضربات وارد از حرکت و ترمز آسانسور و نيز برخورد آن با کف چاهک بايد در محاسبه و طراحی سازه ساختمان و سازه نگهدارنده آسانسور در نظر گرفته شود .

4 . سازه نگهدارنده آسانسور بايد برای مقاومت در برابر زلزله های با ريسک بالاتر و يا حداقل معادل درجه خطر زلزله ساختمان اصلی محاسبه و طراحی شود .

5 . رعايت ضوابط و مقررات مبحث ششم «بارهای وارده بر ساختمان » و ساير مباحث مقررات ملی ساختمان در ارتباط با محاسبه ، طراحی و اجرای آسانسورها الزامی است .

         سازه و ديواره ها و سقف چاه آسانسورها

1 . ديواره ها و تيغه های پوشاننده چاه آسانسور(ها) بايد از مصالح مقاوم دربرابر آتش ( تحمل حداقل يک ساعت) ساخته شوند و در اثر حرارت ، گاز و دود خطرناک از آنها متصاعد نشود .

2. کل بارهای استاتيک و ديناميک قطعات ثابت و تجهيزات معلق آسانسور(ها) بعلاوه ظرفيت آن بر سقف چاه آسانسور وارد می شود ، لذا نيروهای وارده به اين سقف ، بايد محاسبه شده و در طراحی سازه و سقف چاه ملحوظ گردد .

3 . هنگام عملکرد اظطراری ترمز ايمنی ، مجموع وزن کابين خالی بعلاوه 25/1 برابر ظرفيت با سرعتی حداقل 15/1 برابر سرعت نامی و شتاب منفی متناسب با نوع ترمز ايمنی بر روی ريلهای راهنما متوقف می گردد ، هرچند که عمده نيرو به ريلهای راهنما وارد می شود ولی بدليل اتصال آنها به سازه و وجود نيروهای جانبی ، سازه آسانسور نيز بايد قدرت تحمل اين نيروها را داشته باشد ، لذا تاثير اين نيروها بايد در محاسبات سازه منظور گردد .

4 . در کابينهای دارای در ، سطح داخلی ديوار(های) چاه آسانسور در سمت ورودی (های) کابين بايد صاف و بدون برجستگی و يا فرورفتگی باشد و درصورت وجود اين برجستگی طبق شکل زير بايد با زاويه 60 درجه نسبت به سطح افق پوشانده شود .

5 . سطح داخلی ديواره چاه آسانسور در سمت ورودی طبقات کابينهای بدون درب بايد کاملاً صاف و بدون برجستگی يا فرورفتگی باشد .

6. سطح داخلی ديواره های چاه آسانسور بايد با مصالح مناسب به گونه ای پوشانده شوند که کمترين خلل و فرج را دارا باشد (سيمانکاری صاف يا سفيد کاری) .

7. چاه بايد منحصراً برای آسانسور باشد ، نصب و عبور هرگونه لوله ، کابل ، سيم و تجهيزات ديگر در چاه آسانسور ، بجز سيم کشی و لوله های برق مربوط به سيستم روشنايي چاه و کابلهای برق مخصوص آسانسور داخل چاه آسانسور ، ممنوع است  .

8. روشنايي چاه : روشنايي چاه آسانسور بايد به نحو مطلوب تامين گردد . دو عدد چراغ در فاصله 5/0 متر از بالاترين و پايين ترين نقطه چاه و مابقی چراغها به فواصل حداکثر 7 متر با حفاظ و قابليت روشن و خاموش شدن از موتورخانه و چاهک بايد نصب شود .

9. مدار تغذيه سيستم روشنايي موتورخانه ، روشنايي چاه و پريزهای برق بايد طوری در نظر گرفته شود که درصورت قطع مدار تغذيه آسانسور به منظور تعميرات احتمالی و موارد ديگر ، مدار تغذيه آنها برقرار بماند .

 

         موتورخانه

1. بهترين محل جانمايي موتورخانه در بالای چاه آسانسور است هر چند که ممکن است بدليل پاره ای محدوديتها ، موتورخانه در پايين يا کنار چاه آسانسور باشد ، فضای موتورخانه بايد به اندازه ای باشد که امکان جای دادن تجهيزات ، فضای مناسب جهت تردد ايمن افراد مجاز و تعميرات احتمالی را دارا باشد .

2. ابعاد موتورخانه بايد طبق نقشه ها و جداول پيوست 2 طراحی و اجرا گردد . درصورت عدم امکان لحاظ هريک از اين ابعاد در طراحی موتورخانه ، موارد زير بايد رعايت شود :

الف حداقل فضای با ز در جلوی تابلوهای کنترل آسانسور 700 ميلی متر باشد .

ب حداقل فضای باز در اطراف تجهيزات ثابت 500 ميلي متر باشد .

ج حداقل فضای باز در اطراف تجهيزات در حال چرخش 600 ميلي متر باشد .

د حداقل ارتفاع موتورخانه از محل استقرار ماشين آلات 1800 ميلي متر باشد .

ه حداقل ارتفاع از روی قطعات درحال چرخش تا زير سقف موتورخانه 300 ميلي متر باشد .

و - درصورتيکه اختلاف ارتفاع بين سطوح داخل موتورخانه بيش از 500 ميلي متر باشد سطح بالاتر بايد با نرده محصور شود و برای دسترسی به آن نردبانی تعبيه شود .

3. درصورتيکه موتورخانه برای بيش از يک آسانسور استفاده شود حداقل ابعاد موتورخانه مشترک از جدول زير محاسبه گردد .

 

 

نحوه جانمايي

 

کنار هم

مقابل هم

مساحت کف

Ra + 0.9 Ra (N_1)

Ra + 0.9 Ra (N-1)

عرض

 

B4 + (N _ 1)  (b3 + 200)

 

 

B4 +(N_1)  (b3 + 200)

2

 

عمق

D2

فاصله بين دو چاه روبرو + 2 d2

جدول : حداقل ابعاد موتورخانه مشترک آسانسورهای کششی ، به استثناء آسانسورهای مسکونی کم تردد .

 

 

Ra : مساحت موتورخانه

b4 : عرض موتورخانه

b3 : عرض چاه

d4 : عمق موتورخانه

d2 : عمق چاه

N : تعداد آسانسورها درصورت فرد بودن به عدد زوج بعدي گرد شود .

4. بازشوي در موتورخانه بايد داري حداقل 900 ميلي متر عرض و 1900 ميلي متر ارتفاع باشد . بازشوي درب معمولاً به سمت بيرون و داري قفل و کليد مطمئن در اختيار افراد صاحب صلاحيت باشد .

 

٭ قابل توجه مديران محترم مشاورين ساختماني و شرکتهي انبوه ساز ساختمان :

جهت کسب اطلاعات بيشتر با مديريت فني و مهندسي گروه آساپل 20 تماس حاصل فرماييد تا کتاب فصل 15 مقررات ملي ساختمان درخصوص آسانسور و پله برقي را حضورتان ارسال نمايند .

 

 

 

                                                                                                            با تشکر

                                                                                                                 مديريت فني و مهندسي گروه آساپل 20

 

 

  

نقشه ابعاد چاهک

.

 

 

 

جداول اطلاعاتي

 

   
   
     

  تمامي حقوق براي آساپل 20 محفوظ مي باشد.                                                                                                                                                                                                Copyright© 2005 |ASAPEL20